انارستـان، بهشتـی سـت کـه برای آرامـش دلـم، قلمه میـزنم کلماتـش را...

موضوع: "بدون موضوع"