انارستـان، بهشتـی سـت کـه برای آرامـش دلـم، قلمه میـزنم کلماتـش را...